Gematigde weidingsmengsel suksesvol onder besproeiing

Plant ’n mengsel van verskillende grasse vir biodiversiteit. Dít lei tot weiding met ’n hoër stabiliteit, topgehalte en deurlopende drakrag.

Die veeboer moet voortdurend sorg vir topweiding en die genoegsame beskik baarheid daarvan.

Voervloei tree gereeld op die voorgrond en kan hoofbrekens besorg. Die rede vir ’n voervloei­ probleem is dikwels die gevolg van klimaatstoestande en die bestuur daarvan.

Voervloei se sukses lê in die buigbaarheid om voer te kan voorsien, wanneer en waar dit benodig word.

Hoekom ’n mengsel van verskillende grasse? Biodiversiteit word nagestreef. Biodiversiteit beteken meer weidingsoorte is betrokke wat mekaar kan aanvul om hoër biomassaproduksie, stabiliteit, topgehalte en deurlopende drakrag te voorsien.

Grasmengsel

Four Cousins is só ’n grasmengsel met biodiversiteit en ver­skeidenheid wat deurlopend topgehalte en groot hoeveelhede weiding kan lewer. Speenkalwers en lammers kan suksesvol op dié weiding afgerond word. Four Cousins kan met groot sukses ook vir perde gebruik word. Hoe meer weidingsoorte in die mengsel is, hoe groter is die kans vir ’n hoër biomassaproduksie, stabiliteit en drakrag deur die jaar. Verskillende groeilengtes en seisoengepastheid word na­ geboots.

Four Cousins is ’n gematigde weidingsmengsel en bestaan uit agt komponente naamlik:

          Twee langswenkgraskultivars wat somer en winter groei;

          Twee meerjarige raaigraskulti­ vars wat vroeë en later blom­ tipes is;

          Twee kropaargraskultivars wat in die somer en winter groei;

          ’n Eenjarige raaigraskultivar; en

          n Bromus­ reddingsgras kultivar;

          Klawer of lusern kan bygevoeg word indien verlang; en

          Verder kan sigorei ook by die mengsel gevoeg word.

Streef die volgende wenke na met die vestiging van gematigde grasmengsels:

          Sorg dat die grond se voedingstatus gebalanseerd is;

          Rol die saad goed vas wanneer dit gevestig word;

          Ontblaring is gematig en besorg hoë, vinnige drukbeweiding vir die eerste jaar;

          Waak daarteen dat een gras­soort n ander oorskadu.

Komponente

Langswenkgras vestig stadig en dit benodig nagenoeg een jaar om te vestig. Dit bied ligte bewei­ding gedurende die eerste jaar. Die somergroeitipe langswenkgras toon sterker groei gedurende lente, somer en herfs, terwyl die wintergroeitipe sterker groei gedurende herfs, winter en lente toon. Lankswenkgras verbeter ná die tweede jaar.

Meerjarige raaigras vestig stadig, maar wel vinniger as langswenkgras. Die vroeë ­blomtipe groei sterker gedurende die herfs en winter en die laat­blomtipe gedurende die lente en somer. Kropaargras vestig geredelik en verbeter ná die tweede jaar. Die somergroeitipe groei sterker ge­durende die lente en somer en die wintergroeitipe groei sterker gedurende herfs en winter.

Eenjarige raaigras vestig vinnig en dien as pleeggewas vir die ander gewasse. Boere moet eenjarige raaigras matig laat bewei en daarteen waak dat ander grassoorte dit oorskadu.

Die Bromus-soort vestig redelik vinnig met ’n goeie lewensver­wagting. Dié reddingsgras lewer goeie gras met goeie hittever­draagsaamheid.

Beweiding

Four Cousins is so saamgestel dat dit deurlopend topweiding in groot hoeveelhede kan bied. Handhaaf deurlopende hoë­ druk rotasie beweiding met ’n minimum rus van 22 dae ná bemesting voor die veld bewei word. Waak teen te lae druk beweiding wat lei tot selektiewe beweiding. Die smaakliker grasse gaan ontblaar word en die min­der smaakliker grasse gaan die smaakliker grasse oorskadu. Dit sal ’n versmooreffek hê.

’n Goed gevestigde Four Cousins­ mengsel word 40% tot 60% deur strookbeweiding, wat met elektriese draad afgeskort is, ontblaar (hoë druk). Wanneer strawwer ontblaring of bewei­ding gedoen word, is meer as 60% hersteltyd nodig, dus moet ’n langer rotasie tydperk van toepassing wees.

Wanneer ontblaring te min is, is daar meer as ’n 40% ­kans dat die grassoorte mekaar kan oorskadu, asook dat diere dit selektief sal bewei.

Wanneer hoë weidruk onder besproeiing toegepas is, beteken dit die gras is nie langer as drie dae onder pote en bekke nie. Pas dan ’n siklus en rotasie toe – ná 30 dae in die somer terug by die­ selfde kamp.

Verleng in die winter die siklus na tot 60 dae voor rotasie. Dit beteken dat daar in die winter twee keer soveel weidingopper­ vlakte nodig is as in die somer.

Artikel deur  Rudi Kuschke (K2 Saad), Landbouweekblad  22 April 2016.Back to articles
 
sitemap
 
home about us products research packing subsidiaries contact us